بخش ارزیابی

پروژه پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی